Site Overlay

ALLAH’IN VARLIĞI VE BİRLİĞİ: TEVHİT

 

Allah’ın varlığını ortaya koyan deliller neler olabilir?

a-Kemal delili: Evrendeki varlıklar az mükemmelden çok mükemmele doğru sıralanmıştır. Az mükemmelin çok mükemmele çevrilebilmesi için en mükemmel bir varlığa ihtiyaç vardır. O da Allah’tır.

b-Gaye ve düzen delili: Her düzenli eserin bir düzenleyicisi ve düzenlenme sebebi vardır. Evren de muazzam bir eserdir. Öyleyse onun da bir düzenleyicisi ve düzenlenme sebebi vardır. Evrenin düzenleyicisi Allah, düzenlenme sebebi de Hayat verene kulluk için hayatın devamıdır.

c-Hareket Delili: her hareket edene bir ilk hareket veren vardır. Evren de hareket halindedir, öyleyse evrene de bir ilk hareket veren vardır. O da Allah’tır.

d-İmkan Delili: Her mümkünün bir sebebi vardır. Evren de mümkün varlıktır. Öyleyse evrenin de bir sebebi vardır. O da Allah’tır.

e-Hudus Delili: Her sonradan olanını bir sebebi vardır. evren de sonradan olmuştur. Öyleyse evrenin de bir sebebi vardır. O da Allah’tır.

FITRAT DELİLİ

Binlerce özellik taşıyan ilahi sanat harikası olan insanın ruh yapısı Yüce Allah’ın varlığını anlayacak özde yaratılmıştır. İşte bu yüzden gaflet, kibir ve inatla küfrü inadiye saplanmayan[1][4] her insanın doğasında Allah’ın varlığını anlama gücü vardır. Bu gücün insanın doğasında olduğu ayette mecazi ifadelerle anlatılır. Bu ifadelerin açılımı şöyledir: Hz. Adem’den beri her insanda bulunan DNA’da Yüce Allah’ın varlığını anlama gücü vardır. DNA’daki bu kayıtlardan dolayı tüm insanlar ben sizin Rabbiniz değilmiyim sorusuna evet diyecek özellik taşırlar. Yüce Allah’ın her insanın DNA’sına bu özelliği koymasının sebebi ahirette insanların biz Allah’tan haberimiz yoktu şeklinde bahaneler uydurmamaları içindir. Bu ana düşünce, ayette soyut anlamlar canlandırılmalı konuşma ile somutlaştırılarak sunulmuştur.[1][5] Böylece Allahın varlığını anlama gücünün insanın doğasında olduğu şeklindeki soyut düşünce somut örneklere dönüştürülerek bize sunuluyor.. Fıtrata uygun davran (Rum.30) ayeti de Allahın varlığını anlama gücünün insanın yaratılışında olduğu fikrine destek vermektedir. Başına felaket gelen insanların hemen Allah’ı hatırlayarak ondan yardım dilemesi[1][6] de insanın yaratılışında Allahın varlığı fikrinin olduğunun başka bir ifadesidir.

Allah’tan başka tanrılar olsaydı ne gibi olumsuzluklar olabilirdi?

a-Yer ve göğün düzeni bozulurdu[1][7]

b-Tanrılar arasında savaş çıkabilirdi[1][8]

c-Temanu (birbirini engelleme) delili: Evrenin yaratıcısının birden fazla olması mümkün değildir.

Evrende iki ilahın varlığı durumunda iki ihtimal karşımıza çıkardı:

1-Ya Tanrıların güçleri farklı olacaktı

2-Ya da Tanrıların güçleri eşit olacaktı.

Birinci durumda kuvvetli tanrı zayıf Tanrıyı yenerdi. Zayıftan da Allah olamazdı.

Tanrıların güçleri eşit olursa üç ihtimal karşımıza çıkardı:

1-Tanrılar birbirine zıt istekte bulunurlar. Ör.Tanrının biri cismin hareket etmesini, diğeri de durmasını isteyecekti veya biri aynı kişinin ölmesini diğeri dirilmesini isteyecekti. Bu durumda Her ikisinin dediği de olmayacak. Çünkü iki zıt bir arada olamaz. Her ikisi de aciz olacak.

2-İki ilah evreni anlaşarak yaratacaklar, anlaşarak öldürecekler, anlaşarak diriltecekler, bağımsız iş yapamama acizliğine düşecekler. Acizden de Allah olamaz.

3-Ya da ikisinden birinin dediği olacak, diğeri aciz kalacaktı. İki ilahtan biri evreni yaratsa, diğeri işe karışmasa, evreni yaratan ilah olur, diğeri tembel ve aciz duruma düşer ilah olamaz.

İmanın Allah sevgisi üzerindeki etkilerini Kur’an ışığında açıklayınız?

I-İmanın birinci adımı kalpte ve kalıpta Müslüman olmaktır. Sadece kalıpta Müslümanlığın hiçbir değeri yoktur, Münafıkların Müslümanlığı bu tür Müslümanlıktır. Çünkü Allah’ı kalben kabul etmeden Münafık olunabilir ama Mümin olunamaz[1][9]. Münafıkların yeri de cehennemin en ağır tabakasıdır[1][10]Bedeviler, biz iman ettik dediler. Onlara de ki, siz iman etmediniz; ama, Müslüman olduk deyiniz. Henüz iman kalplerinize girip yerleşmedi[1][11]

II. İmanın ikinci adımı, imanlı kişiler özgür bırakıldıklarında her türlü haramdan kaçınırlar
           III. Üçüncü adımı: İmanlı kişiler Allah’ın adını ve Kuranı duyduklarında kalpleri titrer[1][12]İman Kurana ve peygambere bağlılığı artırır[1][13].


[1][1]      (21/62-63)

[1][2]      21.Enbiya/98

[1][3]      (21/62-63)

[1][4]      Nûr suresi, 40. ayet; Neml suresi. 14. ayet; Lokman suresi, 32. ayet.

[1][5]      7.A’râf/ 172: “Rabbin, Ademoğullarından onların bellerinden zürriyetlerini almış ve ‘Ben sizin Rabbiniz değil miyim?’ diye onları kendilerine şahit tutmuştu. ‘Evet, (buna) şahidiz’ dediler. Kıyamet günü, ‘Biz bundan habersizdik’ demeyesiniz.”

[1][6]      10.Yunus/22.

[1][7]      Enbiya/22

[1][8]      İsra/42

[1][9]      (Ali-imran-52, 64; Yunus-84; Hud-14

[1][10]     4/145

[1][11]     (S. Hucurat, 14).

[1][12]     (8.Enfal/2; 2.Bakara/165)

[1][13]     3.Al_i İmran /31)

 214 total views,  1 views today

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir