.......

 

Emrullah FATİŞ (Doç. Dr.)

1955 yılında Kayseri Tomarza’da doğdu. 1977’de Kayseri İmam-Hatip Lisesi’nden, 1982’de Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve başöğretmenlik yaptı. Yüksek Lisansını Erciyes Üniversitesi’nde “İbnü'l-Hümâm'ın el-Müsâyere Adlı Eserindeki Bi'setü'l-Enbiyâ ve Semiyyât Bahislerinin Gazzâli ile Mukâyesesi” (1992); Doktorasını, “Kur'an'da Hz. İsa ve Değerlendirilmesi” adıyla aynı üniversitede tamamladı (1999). 2013’te Yardımcı Doçent, 2015’te Doçent unvanını aldı. 2013 yılından itibaren Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliğine devam etmekte olan yazar, bu üniversitede 2016-2018 tarihleri arasında İlahiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı, Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi, Bölüm Başkanı ve Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyon Üyesi olarak görevini sürdürmektedir, evli ve dört çocuk babasıdır.

 

 

Kitapları:          

1. Kur’an’da Hz İsa, 288pp. Netform Matbaacılık, Basım sayısı:1  Kayseri 2000.

2. Kur'an'ın Kabul Ve Reddettiği Mesih Problemleri, 177 pp., Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Birinci baskı, İstanbul 2014.

3. Kur’an’da Ve Hadislerde Belirtilen Kıyamet Alâmetlerine Mukayeseli Bir Yaklaşım, 182 pp., Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, Birinci baskı, İstanbul 2014.

4. Güncel İnanç Problemleri Ve Analitik Çözümler, 350 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2015.

5. Kur’an’a Göre Ahirete İmanın Önemi, 192 pp., Ravza Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2016.

6. Ateistik Problemler Ve Teolojik Çözümler, 173 pp., Ravza Yayıncılık ve Matbaacılık, 2. Baskı, İstanbul 2016.

7.  Hz. İsa Paradigması, 316 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2016.

8. Klasik Ve Çağdaş Kelâm Metinleri(Tercüme ve Yorumuyla Birlikte), 250 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2016.

9. İnanç Ve Ahlâk Bağlamında Dört Kitaptan Yankılar, 193 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2016.

10. Osmanlıca Kelâm Metinleri (Tercüme ve Yorumuyla Birlikte), 220 pp., Eğitim Kitabevi Yayınları, 1. Baskı, Konya 2017.

11. Arkeolojik Tanrı Algıları Ve Kur'an, Eğitim Kitabevi Yayınları, 266pp,  1. Baskı, Konya 2018.

12. İman, Amel Ve Ahlâk Bağlamında Müminin Anlamı, Eğitim Kitabevi Yayınları, 266pp,  1. Baskı, Konya 2019.

Kitaplarda Bölümler:

1.  “Meleklerde İrade Ve Şuur; Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut”, Bölüm adı: Fizik Ötesi Âlem,  Buhrandan Burhana Günümüz Kelam Problemleri, Birinci baskı, Ekin yayınları , İstanbul 2017 , s.243-253.

2. “Fatihin Fermanında Din Özgürlüğü”,  2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu Bildiri Özetleri Kitabı, (19-21 Nisan 2018, Elazığ Turkey,  s.13.

3. “ Lale Besmele”, 2. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu Sergi Kataloğu, Birinci Baskı, Asos yayınları, (19-21 Nisan 2018, Fırat Üniversitesi, Elazığ Turkey,  s.48.

4. “Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi”,  İlkçağlardan Modern Döneme Tarihten İzler, Berikan Yayınevi, Ankara 2018, s.61-69.

5.Mezhepleri Kutsal Paket İlan Etme Problemi”, Uluslararası Multidisipliner Akademik Çalışmalar Sempozyumu (Ismas) Özet Kitabı, Birinci baskı, Şubat 2018, Kemer, Türkiye), s.154-155.

6. “Allah’a İman (Bölüm 3)”, İslâm İnanç Esasları, Lisans Yayıncılık, Birinci baskı, İstanbul 2018, s.61-88.

                           

Makaleleri:

1.Şia’nın İmametle Şekillenen İnanç Esasları, Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIII, 2012/2, 85-103.

2.Hz. İsa’nın Mehdi Ve Deccalle İlişkilendirilmesi Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2012, sayı: 33, ss. 175-190.

3.İmamiye Şiasında Ve Zâhirîlerde Dinî Deliller, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 6, c. 6, Sayı: 12, Temmuz – Aralık 2013/2, ss. 187-209.

4.Meleklerin Masumiyeti Bağlamında Harut Ve Marut Problemi, Bilimname Düşünce Platformu Dergisi, XXIV, 2013/1, 135-152.

5.Gazalî Ve İbn Sinâ’nın Cismani Haşre Yaklaşımı, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2014, sayı:12(2), ss.147-170.

6.İtikadi Fırka Tasnifleri Üzerine, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2014, sayı:14(14&2012/1), ss.21-37.

7. Huri, Gılman Ve Vildanların Kimliği Problemi, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, sayı:13(1), ss.121-139.

8. Meleklerde Şuur Ve İrade Problemi, KADER Kelam Araştırmaları Dergisi, 2015, C: 13, Sayı:2 ss.785-806.

9. İbnü’l-Hümâm’ın Peygamber Gönderme Konusundaki Görüşleri / Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2015/1 | Cilt: 2 | SAYI: 2 | ss. 85-104 .

10. İbnü'l-Hümâm'a Göre Yaratılmışlık Ve Ebediyet Bağlamında Cennet Ve Cehennem, Hikmet Yurdu Dergisi, Yıl: 8, C: 8, Sayı: 16, Temmuz – Aralık, 2015/2, ss. 83–102.

11. Akli Ve Nakli Açıdan Reenkarnasyon (Tenâsüh), Hikmet Yurdu Dergisi, 9/17 (2016): 145-173.

12.  Dinin Tamamlanması Bağlamında Vahyin Sınırı Problemi, Kelâm Araştırmaları Dergisi , 15 (1, 2017), 167-190.

13. Mehdi, Mesih, Kutup Ve Abdal İnançlarına Eleştirel Yaklaşım, Journal Of Turkısh Studıes (Darbeler Ve Darbe Kalkışmaları Özel Sayısı 2017), 12 (Volume 12 Issue 16), 203-218.