PEYGAMBER ve PEYGAMBERLİK

PEYGAMBER ve PEYGAMBERLİK

Peygamber(Resul), Farsçada "haber taşıyan ve elçi" anlamlarına gelir. Dinî terim olarak, "Yüce Allah’tan aldığı vahyi insanlara duyurmakla görevlendirilen elçi’ye peygamber denir. Arapçada, peygamber kelimesinin karşılığı olarak, gönderilmiş ve elçi demek olan resul ve mürsel kelimesi kullanılır

PEYGAMBERLERİN ÖZELLİKLERİ.

A. PEYGAMBERLERİN SEÇİLEREK GÖREVLENDİRİLMESİ.[1].

B. PEYGAMBERLERİN İNSAN OLMASI [2].

C. PEYGAMBERLERE VAHİY İNMESİ.[3]

D. PEYGAMBERLERİN MUCİZE GÖSTERMESİ [4].

E. PEYGAMBERLERİN CİNSİYETİNİN ERKEK OLMASI[5].

F. PEYGAMBERLERİN GÖNDERİLDİKLERİ TOPLUMUN DİLİNİ KONUŞMASI

G. PEYGAMBERLERİN ÖLÜMLÜ OLMASI.

Bir kişiye peygamberliğin verilmesi onu insanlıktan çıkarmaz. Peygamber olmak insanlıktan çıkarak insanüstü konuma bürünmek anlamına gelmez. Bazı kişiler peygamberleri insanüstü varlıklar görerek onları ölümsüzlükle vasıflandırmaktadır. Hz. Peygamber’in çağdaşı ve muhatabı olan Hıristiyanlar arasında Hz. İsa’yı Allah zanneden veya Hz. İsa Allah'ın oğludur diyen Hıristiyanlar vardı.([6])  Onlara Göre Hz İsa Tanrının oğludur. Tanrının oğlu olması da beşeriyetten yani insan olmaktan çıkması anlamına gelir. Neticede bu düşünce Hz İsan tanrıdır tanrılar ölmez inancına kadar gider. Oysa İslam İnancına göre Hz İsa da diğer peygamberler gibi bir insandır. Ve her insanın ölümü tattığı gibi; o da vefat etmiştir. Ebu Mansur Mâturîdî'nin de işaret ettiği gibi, Kuran, Hz. İsa’yı Allah zanneden veya Hz. İsa Allah'ın oğludur ölmeye ihtimali yoktur diyen Hıristiyanları yalanlamaktadır[7].

Yine Ebu Mansur Mâturîdî, “Ey Muhammed! Biz senden önce de hiçbir beşere ebedilik vermedik. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar?” ([8]) ayetine getirdiği yorumda: “Ey Muhammed! Senden önce hiçbir insan ölümsüz olmadı. Bilakis onların hepsi öldü” demektedir.([9]) Mâturîdî'nin bu yorumundan hareketle, Hz. İsa’nın Hz. Muhammed’den önce yaşamış bir insan olduğunu dikkate alarak onun da öldüğüne hükmedebiliriz.

Yüce Allah,  peygamberimiz Hz Muhammed’e, önceki insanlardan hiç kimsenin ebedi kalmadığını hepsinin ölümlü olduğunu bildirmektedir. Dolayısıyla Hz İsa’nın da tanrı değil insan olması nedeniyle ölümlü olduğu göz ardı edilmemelidir. Her nefisin ölümü tattığı gibi o da vefat etmiştir[10].

                Ölümlülük tüm insanları kapsamına alan genel bir kanundur ve hiçbir insanın bu kanunun dışında kalmayacaktır. Bu hususu Yüce Allah:   Her canlı ölümü tadar.[11] Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacak[12]. Ayetleriyle ifade etmektedir. Ebedilik, sadece ve sadece Allah içindir. Onun dışında her canlı ölümlüdür ve ölümü tadacaktır.

Yukarıdaki ayetlere dayanarak her peygamberin insan olduğunu ve her insanın da ölümlü olduğunu söyleyebiliriz. Neticede söylenecek söz; peygamberlerin de diğer canlılar gibi ölümlü oluşudur.

                Peygamberlerin kendilerine özgü ayırıcı ortak beş Vasfı

a-Sıdk: Doğru sözlü olmak (Meryem/54)
b- Emanet: Güvenilir olmak (Araf//68)
c- Tebliğ: Tebliğ etmek (Nahl/82)
d- Fetanet: Üstün akıl ve zekâya sahip olmak (Araf/67)
e- İsmet: Günah işlememek. (İsra/74)

Mucizenin amacı açısından en önemli özelliği nedir?

               Peygamberin doğruluğunu belgelemek, ispatlamak, delillendirmektir.

               İmam Eşari, yalancının mucizevî gösterilerde bulunması, mucizenin peygamberin doğruluğunu ispatlama gücünü ortadan kaldırır, bu nedenle yalancılar mucizevî gösterilerde bulunamaz diyor. Eşarinin bu görüşünden hareketle Deccalın mucizevî gösteriler yapıp yapamayacağını değerlendiriniz?

           Yapamaz çünkü mucizenin inandırıcılığı kaybolur (Bkz. Şerhu’l- Mevakıf, s.342)

Maturidi Kelam bilgini Ebu’l-Muin en-Nesefi, “Allah, yalancı peygamberlere mucize gösterme gücü vererek halkı aldatmasına izin vermez. Sınırsız bir kudrete sahip olan Allah'ın yalancı peygambere mucize gücü vererek hak ile batıl arasını ayırt edemeyecek kadar aciz  konuma düşürülmesi asla tasavvur edilemez. Allah mucizeyi sadece gerçek peygamberlere verir.” (Tabsıra, s.53-54) diyor. Nesefinin bu görüşünden hareketle Deccalın mucizevî gösteriler yapması Yüce Allah'ın sıfatlarına eksiklik getirir.

Allah’ın Peygamber Göndermesinin Gerekliliği

1-Hangi ilaçların sağlığımız için daha yararlı olacağını doktorlar kadar bilemeyiz doktorlara gereksinim duyarız. Peygamberlere gereksinim, uzman doktorlara gereksinim gibidir           

 2-Sırf akılla kavrayamayacağımız dini konular vardır. Bu konuları bize peygamberler öğretir           

3-İnsanların aklî seviyeleri birbirlerinden farklı farklıdır. Bu nedenle de insanlar akıl yoluyla din tespitinde bulunamazlar, anlaşmazlığa düşerler. İşte peygamberler insanların birbirleriyle barış içinde yaşamaları için gereklidir.           

Son Peygamber Hz. Muhammed

               Hz. Muhammed tüm insanlara barış ve sevgiyi yaşatmak için gönderilmiştir([13]). İnsanlara yumuşak davrandığından dolayı Tanrı’nın övgüsünü kazanmıştır. Yüce Allah Hz. Muhammed’den insanları affetmesini ve onların iyiliği için dua etmesini emretmiştir([14]). Bu yüzden olmalı ki Uhud savaşında dişini kıran, yüzünü yaralayan Kureyş müşriklerine beddua etmemiş bilakis Yüce Allah’ın onlara doğru yolu göstermesi için dua etmiştir([15]) Hatta Hz. Muhammed’in kılıcının kabzasında "Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap! Aleyhine de olsa gerçeği söyle!" yazılıdır([16]). Kılıcında bile barış yazan Hz. Muhammed’in sarığı bombayı değil tüm insanları sevgi ile kucaklamayı temsil eder. Çünkü o, “Müslüman kâfir ayrımı yapmadan yeryüzündekilere karşı merhametli olursanız Yüce Allah’la manevi bir bağ kurarsınız demiştir([17]). Bu yüzden hizmetçimi günde kaç kez affedeyim diye soran bir kişiye 70 kez affet cevabını vermiştir([18]). Kısaca o, özünde, sözünde, kılıcında barış yazan, sevgisi tüm insanlığı kuşatan bir peygamberdir.

 

SEVGİLİ BARIŞ PEYGAMBERİM, ÜSVEİ HASENE GÜLÜM;

Getirdiğin İslam’ın manası barış,

Miras bıraktığın kılıcının kabzasındaki yazı barış,

Dostuna ve düşmanına merhametli davranman barış,

Uhud savaşında seni yaralayanları affetmen barış,

Köleleri esirlikten kurtarıp özgürlük vermen barış,

Hizmetli hatasını yetmiş kez affetmeyi emretmen barış,

Açların bulunduğu yerde tok yatmayı kınaman barış,

Yalanı, iftirayı, adaletsizliği    yasaklaman barış,

Yüce Allah’ın seni Âlemlere rahmet olarak gönderdim demesi barış, Enbiya, 107

Dostuna düşmanına yumuşak davranıp kalplerde bıraktığın izler barış

El ve dille başkalarına zarar vermemek Müslümanlıktır demen barış

Sarığını bombaya benzetip karikatürünü çizenlere cevap bıraktığın Kuran barış

Bir insanı öldürmek tüm insanları öldürmeye bedeldir, bir insanı kurtarmak tüm insanları kurtarmaya bedeldir diyen Kuranın oku emriyle başlaması barış,

Ey barış peygamberi, Yüce Allah’ın sana Kuranda “üsvei hasene” güzel örnek demesi barış

Yeryüzündeki tüm insanlar barışa sarılınız, bölünüp parçalanıp ayrılığa düşmeyiniz kutsal tümcesindeki incelik barış

Anladım ki ey barış peygamberi, doğruluk, dürüstlük, yardımseverlik yolunda ömrünü tüketmen barış

Ey üsvei hasene gülü, senin yolunda, günde 40 kez namazda okuduğumuz dürüstlük yolunda, nimet ve ödüllerle dolu “sıratı müstakimde” sana koşuyor ve dua ve selam ediyoruz.

                                                                                        Başöğretmen Dr.Emrullah Fatiş

 

 

[1]             6.Enam/124

[2]             5.Maide/75; 14.İbrahim/11;18.Kehf/110

[3]             4.Nisa/163; 6.Enam/19

[4]             Bakara,2/61, 73, 118, 145, 211; Ali İmran,3/49, 50; Maide,5/114; Enam,6/4, 25, 27, 35, 37, 109, 124, 158,; Araf,7/73, 103, 106, 132, 133, 136, 146, 203; Yunus,10/20, 75, 97; Hud,11/64, 96; Rad,13/7, 27, 38

[5]             12.Yusuf/109

[6]             9.Tevbe/30; 4.Nisâ/171; 5.Mâide/17; T.D.V., Kur'ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meâli,  s.104.

[7]             Dr.Emrullah Fatiş, Kuranda Hz. İsa, s.169.

[8]             21.Enbiyâ/34-35.

[9]             Ebû Mansur Mâturîdî, Te'vîlâtü Ehli's-Sünne, 365a, Raşid Ef. Ktp. No:47:

وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد بل حكمه أن يموت الكل علي ما أخبر كل نفس ذائقة الموت فاذا لم  يكن لأحد من قبلك الخلد بل كلهم قد ماتوا.

[10]           Hz. İsa konusunda doktora tezi boyutunda hazırlanmış kapsamlı mükemmel çalışmalar vardır. Bkz. Dr. Emrullah Fatiş, Kuranda Hz. İsa, Kayseri 2000.

[11]           21.Enbiya/35

[12]           55.Rahman/26-27

[13]           21.Enbiya/107; 34.Sebe/28:

[14]           3.Al-i İmrân/159:

[15]           Uhud günü Peygamberimiz Aleyhisselamın dişi kırıldığı ve yüzü yaralandığı zaman, bu Ashab-ı Kiramın son derecede ağırına gitti ve onlar:

                "Kureyş müşriklerine beddua etsen, ilensen!" dediler.

                Peygamberimiz Aleyhisselam: "Peygamber Aleyhisselam, 'Allah'ım! Kavmimi bağışla! Çünkü onlar bilmiyorlar!' diyerek dua etti" Kadı lyaz, eş-Şifâ, c. 1, s. 78-79

[16]           İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 16/317.

[17]           " [Tirmizî, Birr 16, (1925); Ebû Dâvud, Edeb 66, (4941).] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları:7/258. 

[18]           Ebu Dâvud, Edeb 133, (5164); Tirmizî, Birr 31, (1950). İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 11/552-553.

Foto Galeri